Evoluzionismo

 

L'omu secunnu la tiuria darwiniana 
L' omu, cumpari, àvi un naturali 
sempri di costroirisi da sè... 
Ju haju un libru, dittu vigetali, 
ca c'è 'na spiega di zoccu è ed è...
 La quale, ca c'è scrittu, tali e quali, 
l'arvolo discinnenti di Nuè, 
unni ca l'omu nasci di l'armali 
nni pruveni dallo Scimpanzè...
 Non artro, ca la signa è quattru manu, 
mentre che il sceccu è dittu: quattru peri..., 
d'unni nni vinni il suo congegnu umanu...
 Cunsistenti ('ddu libru sempri 'nsigna),
a l'omu àvi du' manu ccu du' peri... ; 
e quindi è menzu sceccu e menzu signa!
(Nino Martoglio)

Note. – Costroirisi (costruirsi, crarsi) – Haiu (ho) – Vigetali (vegetale: l'interlocutore intende: di storia naturale) – Spiega(spiegazione) – Zoccu è ed è (qualunque cosa) – Arvolo (albero) – Unni (dove)  Signa (scimmia) – Quattru manu (quadrumane) –Sceccu (somaro) – Quattru peri (quadrupede) – D'unni (d'onde, da dove).